Rozklad na součin trojúhelníkových

Úloha číslo: 2407

Rozložte matici \[\left(\begin{matrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3 \end{matrix}\right)\] na součin \(LU\), kde \(L\) je dolní a \(U\) je horní trojúhelníková matice (t.j. všechny elementy nad resp. pod diagonálou jsou nuly).

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    	Zaslat komentář k úloze