Proložení kružnice opsané

Úloha číslo: 2349

Řešte úlohu nalezení rovnice kružnice obsahující danou trojici bodů \(A=(2{,}1)\), \(B=(4{,}3)\) a \(C=(0{,}7)\) pomocí soustavy lineárních rovnic.

 • Nápověda

  Dosaďte body \(A\), \(B\) a \(C\) do rovnice kružnice \((x-m)^2+(y-n)^2=r^2\) a po odečtení kvadratických členů získejte souřadnice stredu \(S=(m,n)\).

 • Řešení

  Dosazením získáme rovnice

  \[\begin{eqnarray*} (2-m)^2 + (1-n)^2 = r^2 \\ (4-m)^2 + (3-n)^2 = r^2 \\ (0-m)^2 + (7-n)^2 = r^2 \end{eqnarray*}\]

  Po rozepsání

  \[\begin{eqnarray*} -4m + m^2 -2n + n^2 + 5 = r^2 \\ -8m+ m^2 -6n + n^2 + 25 = r^2 \\ m^2 -14n+ n^2 + 49 = r^2 \end{eqnarray*}\]

  Odečtením třetí od prvních dvou máme soustavu lineárních rovnic o dvou neznámých.

  \[\begin{eqnarray*} -4m +12n - 44 = 0 \\ -8m + 8n - 24 = 0 \\ \end{eqnarray*}\]

  Z těchto rovnic spočteme neznámé souřadnice středu \(S\) a dosazením do některé z původních rovnic i hledaný poloměr \(r\).

 • Výsledek

  Rovnice kružnice zní: \((x-1)^2+(y-4)^2=10\).

  Všimněte si, že střed \(S\) leží uprostřed úsečky \(AC\), trojúhelník \(ABC\) je tedy pravoúhlý.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze