Pluska a minuska

Úloha číslo: 3302

Označme \(S_n\) množinu všech celých čísel, která lze zapsat ve tvaru \(\pm1\pm2\pm3\ldots\pm n\) (Tedy jde o součet \(n\) čísel, kde každé \(\pm\) nahradíme buď znaménkem \(+\) nebo \(-\) nezávisle na ostatních). Dokažte následující tvrzení:

  • Varianta

    Pro všechna \(x\in S_n\) platí: \(\displaystyle -\frac{n(n+1)}2\le x\le \frac{n(n+1)}2\).

  • Varianta

    Všechna čísla v \(S_n\) mají stejnou paritu (jsou buď všechna sudá, nebo všechna lichá). Jak tato parita souvisí s hodnotou \(n\)?

  • Varianta

    Všechna celá čísla splňující předchozí dvě podmínky leží v množině \(S_n\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze