Graf projektivních rovin

Úloha číslo: 3725

Nechť \((X, \mathcal P)\) je konečná projektivní rovina řádu \(q\). Vytvořme bipartitní graf \(G = G(X, \mathcal P)\) s částmi \(X\) a \(\mathcal P\) tak, že bod z \(x \in X\) a přímka z \(p \in \mathcal P\) jsou spojeny hranou, právě když \(x\) náleží \(p\).

  • Varianta

    Určete obvod \(g\) grafu \(G\). (Obvodem grafu, který obsahuje alespoň jednu kružnici, rozumíme velikost nejmenší kružnice v grafu obsažené.)

  • Varianta

    Určete počet kružnic v \(G\) velikosti \(g\).

  • Varianta

    Nechť \(H\) je bipartitní \((q+1)\)-regulární graf (tj. každý vrchol má stupeň \(q+1\)) pro \(q \geq 2\), bez kružnic velikosti \(4\) a takový, že mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta délky nejvýše \(3\) spojující tyto dva vrcholy. Dokažte, že \(H\) je izomorfní \(G(X',\mathcal P')\) pro nějakou konečnou projektivní rovinu \((X',\mathcal P')\) řádu \(q\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze