Asteroida

Úloha číslo: 3213

Asteroida je dána rovnicí \(x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}\). Zjistěte v okolí kterých bodů je tato křivka grafem funkce. Spočtěte její derivaci.

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze